minavi

I love my country -IRAN


زمين خداوند،بسان مادري كه از عشق فرزند خود سرشار است از نثار بركات و مهرباني هاي خويش بر او باز نمي  ايستد؛ زمين خسته، زمين تنها مانده

.

ز مين پاك و هواي پاك دو جزو لا ينفك زندگي شهري است و هر دو لا زم و ملزوم يكديگر.

بدون هواي پاک نمي  توان زمين پاك داشت و بدون زمين پاك نمي  توان

از هواي پاك ا ستفاده کرد .- تاثیر سوخت خودرو

- ضعف سیستم حفاظتی در سنجش جامعه زیستمندان

- انقراض حیوانات

- آلودگی هوا

- تاثیر استفاده از تلفن همراه بر روی زندگی گیاهان

- زباله های هسته ای, خطرناک تر از سلاح هسته ا

- آلودگی صوتی

- آلودگی های نفتی

- آدمیان، مهم ترین دشمنان محیط زیست

- انسان و سرنوشت جنگل ها

- کوهستان، میراث ملّی

-      جمعیت و محیط زیست

-آلودگی و بحران آب

- آلودگی هوا، بحرانی جهانی

-دگرگونی خاک       

-باران اسیدی ، مه اسیدی و برف اسیدی

 

 

گازهای گلخانه ای چه هستند؟

به مجموعه اي از گازها كه پرتوهايي با طول موج بلند ساطع شده از زمين را جذب مي كنند و مانع فرار آن ها از جو مي شوند، گازهاي گلخانه اي مي گويند. لايه گاز هاي گلخانه اي و اثر گلخانه اي براي زمين و ساكنان آن لازم است زيرا درصورت نبود آن دماي زمين به 17- درجه سانتي گراد مي رسد. ولي در حاضر با صنعتي شدن دنيا، غلظت گازهاي گلخانه اي افزايش يافته و سبب بالا رفتن دماي كره زمين شده است. اين پديده، گرمايش جهاني است و صرفا به يك منطقه از زمين نيز مربوط نمي شود.

منابع توليد گازهاي گلخانه اي:
گازهاي گلخانه اي عبارت از چند گاز اصلي شامل دي اكسيد كربن (
CO2)،بخار آب (H2O)، متان (CH4)، اكسيد نيترو((N2O)، پرفلوئوروكربن ها (PFC) (ازن جوپايين متفاوت از ازني است كه در لايه هاي بالا از زمين در برابر هيدروفلوئوروكربن ها (HFC) و سولفور هگزا فلورايد (SF6) و ازن جوپايين اشعه مضر خورشيد محافظت مي كند. گازهايي از قبيل اكسيدهاي نيتروژن، منواكسيد كربن و مواد الي فرار غير متان در زمره گازهاي گلخانه اي فرعي هستند. گازهاي گلخانه اي اصلي به طور مستقيم در بروز »اثر گلخانه اي« نقش دارند، ولي گازهاي گلخانه اي فرعي با واكنش هاي شيميايي در جو باعث ايجاد گازهاي گلخانه اي اصلي مي شوند. اين گازها به طور عمده از فعاليت هاي صنعتي بشر توليد مي شوند. البته بخار آب از اين امر مستثناست زيرا بشر در افزايش آن سهمي ندارد.
معمولا گاز دي اكسيد كربن از فرآيندهاي صنعتي و احتراق سوخت در منازل، نيروگاه ها، پالايشگاه ها و... توليد مي شود. متان از نشت خطوط انتقال گاز، احتراق سوخت، مزارع برنج مراكز دفن بهداشتي زباله و تخمير امعايي در معده نشخوار كنندگان ايجاد مي شود.  (اكسيد نيترو) از خاك هاي كشاورزي، احتراق سوخت و كودهاي شيميايي مصرف شده در كشاورزي به وجود مي آيد.

 

تاثیر گازهای گلخانه ای در محیط زیست:

بسياري از گازهاي گلخانه اي از احتراق سوخت هاي فسيلي ايجاد مي شوند و مي دانيم سوخت هاي فسيلي عامل ايجاد آلودگي هوا هم مي باشند. بنابراين با توليد CO2، آلاينده اي مثل CO (منوكسيد كربن) به وجود مي آيد و يا همزمان با توليد N2O گاز ناكس و SO6 هم حاصل مي شود.
در نتيجه هر كاري كه براي كاهش آلودگي هوا انجام گيرد لاجرم سبب پايين آمدن ميزان گازهاي گلخانه اي هم مي شود وبالعكس البته اين دو پديده تفاوت مهمي نيز با هم دارند اينكه آلودگي هاي هوا در ارتفاعات پايين حدود 50 متري سطح زمين ايجاد مي شوند و تنها يك منطقه ر ا در بر مي گيرند؛ در حالي كه گرمايش زمين يك موضوع جهاني است و لايه گازهاي گلخانه اي در ارتفاع چند كيلومتري سطح زمين باعث افزايش دما مي شود.

 

 

نقش آلودگی محیط زیست در بیماریها:

 

آلوده گی محیط زیست چیست

مواد آلاینده محیط

منشا آلوده گی محیط زیست و انواع آن

 


علل آلودگي در مناطق مختلف به شرح زير اعلا م مي  شوذ:
زباله هاي سنگين و خاص شامل زباله هاي صنعتي، بيمارستاني، خانگي، روستايي و... با سرم آلودگي .

 

سوخت مصرفي ماشين آلا ت كارخانه ها، خودروها، وسايل گرمايي يا خوراك پزي .

 فاضلا ب ها، شامل فاضلا ب هاي صنعتي، بيمارستاني، روستايي، شهري و...  .

زباله هاي سبك مانند زباله مواد خوراكي، كاغذ، چوب و شيشه به ويژه مواد غيرقابل بازيافت  .

منابع آلوده كننده شيميايي نظير انواع رنگ ها، مواد شوينده و پاك كننده .


مواد آلي شامل انواع عطرها، اسپري، حشره كش و...  .

عواملي كه در بعضي فصول سال به دلا يل خاصي ايجاد مي  شود كه از اين عوامل گازهاي گلخانه اي( دي اكسيد كربن، متان، نيتروز، هيدروفلوروكربن، پرفلوروكربن و سولفورگلفرافلورايد) بيشترين سهم را در آلودگي هوا دارند. افزايش ميزان ازن به دليل افزايش دماي هوا،  افزايش ذرات معلق، مه دود شيميايي، وارونگي هوا و... نيز از ديگر عوامل آلوده كننده هوا هستند  .

 

اقدامات و طرح ها براي مبارزه با آلودگي


لزوم اجراي طرح هاي كنترل و مبارزه با آلودگي زماني ضرورت می یابد كه مه دود شيميايي، باران هاي اسيدي، بارش برف سياه رنگ و مرگ عده زيادي از مردم، زندگي عمومي را تهديد می کند .

سكون هوا نيز از عوامل ديگر تشديد كننده آلودگي هوا و به تبع آن آلودگي زمين است .

مبارزه با آلودگي هوا با اجراي طرح  جنبش هواي پاك  .

 در اين طرح تمامي مراكز آلا ينده اعم از صنعتي، كشاورزي و... موظف به بازسازي و مرمت واحدهاي خود  می شوند و هر واحدي كه از طرح پيروي نمي  کند سريعا تعطيل مي  گردد. اين طرح تا حذف تمامي واحدهاي آلا ينده ادامه می یابد .

 

راهكارهاي مبارزه با  آلودگي منابع آبي


سازمان محيط زيست  عوامل آلوده كننده منابع آبي را به شرح زير اعلا م مي كند:


افزايش جمعيت
پژوهش هاي زيست محيطي و علمي مانند ساخت نيروگاه ها، مراكز تحقيقاتي و فاضلا ب ناشي از آنها .
فاضلا ب شامل؛ فلا ضلا ب هاي صنعتي، خانگي، كشاورزي و...  .
تغييرات جوي چون بارش هاي شديد به ويژه بارش هاي اسيدي، خشكسالي كه باعث كاهش سطح آب سدها و آب هاي زيرزميني و تبديل آنها به گنداب مي  شود.
آلودگي هاي ناشي از كشتيراني
صيد و برداشت غيرقانوني از جانداران دريايي كه باعث رفع آلودگي و بهبود كيفيت آب به ويژه اكسيژن رساني مي  شود.
طرح و اقدامات

در طرح شناورهاي شست وشو دهنده، منابع آبي چون سدها، منابع زيرزميني و جاري توسط شست وشو دهنده هاي ويژه اي گندزدايي مي  شوند.
پروژه به طور همزمان اقدام به حفاظت از منابع آبي ازانواع آلودگي ها به ويژه فاضلا ب صنعتي، خانگي، كشاورزي و...  می کند .
نظارت دقيق بر فعاليت هاي سازمان كشتيراني و نظارت بر صيد جانداران دريايي.
تصفيه دايمي آب سدها و لا يروبي شبكه هاي فاضلا ب، جوي هاي معابر و...    .
نظارت بر تصفيه خانه  ها با اجراي طرحي تحت عنوان آب آشاميدني سالم براي حفظ سلا مت شهروندان.
طرح كنترل و جمع آوري بهينه منابع آبي ؛هدف از اجراي طرح، تمركز و افزايش منابع آبي از طريق جمع آوري و بهينه سازي مصرف ذخاير آبي عنوان شده است. در اين طرح برداشت و استفاده از منابع و ذخاير آبي تحت كنترل در آمده و در كنار آن از آلودگي منابع نيز جلوگيري مي  كنند.
دفع زباله
 هر سال حجم زيادي زباله شامل زباله هاي صنعتي، بيمارستاني، خانگي و... توليد مي  شود كه اين زباله ها از مهم ترين عوامل آلوده كننده محيط زيست محسوب مي  شوند.

طرح و راهكارها
براي از بين بردن زباله ها بي  شك روش هاي دقيق و علمي لا زم است تا دفع آنها خود عاملي براي افزودن آلودگي هاي زيست محيطي نباشد. براي دفع صحيح زباله از طرح هاي زير استفاده مي  شود .
طرح بين المللي دفع زباله در سه مرحله شامل:
۱ طراحي، ساخت و راه اندازي كوره هاي ويژه سوزاندن زباله (كوره هاي زباله سوزي)؛ اين كوره ها از جنس سيمان مقاوم به حرارت هستند كه پس از سوزاندن زباله هيچ گونه آلودگي زيست محيطي ايجاد نمي  كنند. اين كوره ها به تفكيك نوع زباله عبارتند از:
 
كوره های ويژه دفع زباله هاي خانگي
 
كوره های  ويژه سوزاندن زباله هاي شيميايي، بيمارستاني و فاضلا ب
 
كوره های ويژه سوزاندن زباله هاي قابل بازيافت
كوره های ويژه سوزاندن زباله هايي از جنس چوب
 كوره  های ويژه سوزاندن ضايعات و زباله هاي پالا يشگاه ها
 كوره های ويژه دفع زباله هاي كشاورزي.
۲ تركيب خاكستر كوره ها به تفكيك با مواد مختلف به منظور بازيافت آن و استفاده مجدد از آنها
۳ توليد مواد بازيافتي ؛ در اين روش خاكستر كوره هاي ويژه سوزاندن مواد بازيافتي با مواد مختلف تركيب شده و از تركيب آنها انواع كاغذ، لا ستيك خودرو، قطعات خودرو و... ساخته مي  شود.
آموزش شيوه دفع زباله به شهروندان
-
آموزش شيوه دفع زباله به كودكان؛ اين طرح از سالهاي آغازين مدرسه به اجرا گذاشته می شودو تا مقاطع بالا ي تحصيل نيز ادامه مي  يابد. در اين طرح نحوه جمع آوري زباله به تفكيك، كاهش توليد زباله، دفع صحيح زباله و... آموزش داده مي  شود.
اختصاص بودجه ويژه براي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي به منظور تحقيق و پژوهش در زمينه دفع صحيح زباله .
نصب زباله دان هاي تفكيكي در تمام نقاط شهری و روستایی (مدارس، دانشگاه ها، مراكز تجاري، رستورا ن ها و...   .
اگرچه به عقيده بعضي، دود حاصل از سوزاندن زباله ها خود عاملي براي آلودگي محيط زيست به ويژه آلودگي هواست، اما ساخت اين كوره ها خارج از محدوده شهرها تاثيري بر آلودگي هوا ندارد، مضافا اينكه سهم آلودگي دود ناشي از كوره هاي دفع زباله فقط يك درصد (اكسيد ها و نيتروژن ) است كه اين ميزان در مقايسه با ساير منابع آلوده كننده هوا رقم بسيار ناچيزي است.

گزارش هزاره :


گرچه گزارش هاي رسانه ها در مورد مطالعه همه جانبه جديدي كه از سوي سازمان ملل متحد پشتيباني شده بسيار تاريك و نگران كننده است اما در عين حال در زير بهمن خبرهاي بد پيام اميدواري وجود دارد.
در اين پروژه كه اسم با مسماي ارزيابي هزاره اكوسيستم (MEA) ناميده شده تقريبا 1400 محقق از 95 كشور جهان فعاليت داشتند. هدف آنان اين بود كه يك انبارگرداني جهاني از وضعيت اكوسيستم هاي زمين انجام داده و تاثيرات فعاليت هاي انسانها بر آنها را اندازه گيري كرده و پيشنهاداتي براي آينده ارايه كند. گرچه بسياري از افراد هنوز طبيعت را به عنوان چيزي كه وجود دارد بدون آنكه رابطه اي با زندگي روزانه شان داشته باشد، مي  دانند اما ما عميقا به جهان طبيعي وابسته ايم. در نتيجه، سلا مت سيستم طبيعي عملا  تاثير عميقي بر كيفيت زندگي مان دارد. سيستم هاي طبيعي هوا و آب ما را تصفيه كرده، وضعيت آب و هوايي و خاك را تثبيت كرده و به ما مواد خام و بسياري از مواهب ديگر را ارزاني مي  دارد. به همين دليل است كه اين ارزيابي مخصوصا بر مطالعه چگونگي تاثير سلا مت اكوسيستم بر حيات انسان متمركز بوده است.
همانطور كه انتظار مي  رفت يافته هاي اين مطالعه بيداركننده بود. براساس اين يافته ها در حال حاضر رقمي معادل 60 درصد از سرويس هاي اكوسيستم كره خاكي بر اثر فعاليت هاي انساني در حال تخريب است. اين فعاليت هاي مخرب شامل آلوده سازي جو از طريق توليد بيش از اندازه گازهاي گلخانه اي، خشكاندن چشمه هاي آب شيرين، بهره برداري بيش از حد از جنگل ها و منابع غذايي دريايي، آلوده سازي اقيانوس ها و آوردن موجودات به محيط هاي تازه به عنوان ميهمان هاي ناخوانده در نتيجه اين فعاليت ها 20 درصد از منابع مرجاني جهان از ميان رفته و 40 درصد از رودخانه ها تحت تاثير قرار گرفته و آب و هواي جهان ثبات خود را از دست داده است.
تمامي اين مشكلا ت به طور مستقيم و غيرمستقيم بر ما اثر دارند؛ بر سلا متي، امنيت، ظرفيت برنامه ريزي براي آينده و حتي آزادي ما موثرند. در بيانيه اعضاي هيات مديره ما احساس كرديم كه تاكيد دوباره بر اين موارد از اهميت بسيار برخوردار است. حفاظت از نواحي طبيعي و صرفه جويي در منابع يك اقدام تشريفاتي طبقه دارا نيست. با وجود بيش از 6 ميليارد از ما در روي زمين، صرفه جويي به منظور حفاظت و بهبود كيفيت زندگي انساني يك اقدام ضروري است.
اين موضوع به خصوص براي آنان كه در جهان در حال توسعه زندگي مي  كنند كاملا  صحت دارد. اين مردم براي بقاي خود به طور كاملا  مستقيم وابسته به سرويس هاي اكوسيستم هستند. آينده روشن آنها نيازمند اين است كه همگي ما مصرف خود از منابع را تا سطحي كه براي زمين قابل تداوم باشد كاهش دهيم. همين كه ياد بگيريم در تعادل با سيستم طبيعي زندگي كنيم ظرفيت ما را براي برآورده ساختن تمامي آنچه كه براي زندگي لا زم مي  دانيم، مانند سلا متي، آزادي و عدالت، تحت تاثير قرار مي  دهد. به بيان ساده ما مجبوريم روش هاي قابل تداوم را پيدا كنيم.
ارزيابي هزاره يك قدم اول بود. اين ارزيابي يك روش اندازه گيري به وجود آورده است كه ما را قادر مي  سازد تا ميزان موفقيت و شكست سياست ها و نيز اقدامات آينده خود را اندازه گيري كنيم. اين ارزيابي تصوير موقعيت فعلي مان را و نيز وضعيتي را كه در آينده با آن روبرو خواهيم شد، در صورت عدم اعمال تغييرات سريع در روش هاي زندگيمان، ارايه مي  دهد. در واقع تا آنجا كه به كره خاكي مربوط مي  شود بليت لا تاري جامعه بشري برنده شده است. زمين همه آنچه را كه ما براي بقا و موفقيت لا زم داريم در اختيارمان مي  گذارد. اما اكنون رفتار ما درست به مانند برنده هاي بليت لا تاري است. آنچنان خرج مي  كنيم كه گويا فردايي وجود ندارد و به جاي آنكه با سود سرمايه خود گذران كنيم به جان اصل سرمايه افتاده ايم و از آن مي  خوريم.
با همه اينها اما خبر خوب اين است كه هنوز براي تغيير دير نيست. همانطور كه ارزيابي هزاره به ما مي  گويد هنوز آنقدر سرمايه طبيعي داريم تا بتوانيم آينده روشني را براي فرزندان خود و فرزندان آنان تامين كنيم. فقط بايستي تغييرات را هر چه زودتر آغاز كنيم. گرچه اقداماتي مانند پيمان كيوتو قدمي در مسير صحيح هستند اما دايما فراموش مي  كنيم كه هدف اين اقدامات چيست. اينها بازي هاي سياسي نيستند. اين اقدامات نبايد به نشخوار صنايع و متخصصان تبديل شوند كه بدون توجه به اهميت موضوع و بر سر جزييات و مسايل كم اهميت به يكديگر حمله كنند. اين اقدامات براي اصلا ح مسير انساني و قرار دادن ما در مسيري براي آينده بهتر فوري و لا زم اند. اگر ارزيابي هزاره فقط يك پيام براي ما داشته باشد آن اين است كه كافي نيست تا درباره تغييرات فقط حرف زد يا دايما بر سر انتخاب ابزار مناسب منازعه كرد. در بسياري موارد اين ابزار قبلا  تهيه شده اند. اكنون زمان آن است كه از آنها استفاده كنيم.

 

ع.کاظمپور

25/04/1390

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۴/۲۵ساعت 20:41  توسط dr.a.kazempour  |